Arranjament de l'Espai Lliure situat a l’Avinguda de Can Marcet

Projecte Executiu, Estudi de Saguretat i Salut i Memòria Ambiental de l’Espai Lliure situat a l’Avinguda Can Marcet, entre el Passeig de la Vall d’Hebron i el carrer Joan B. Cendrós, al barri de la Vall d’Hebron, al Districte d’Horta-Guinardó de Barcelona

 
Promotor: Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A. (BIMSA).
 
Any Projecte: 2.017.
 
Pressupost Projecte (P.E.M.): 1.490.369,69 €
 
Descripció: La intervenció comprèn un àmbit de 5.843,20 m²,  situat a la meitat Nord del Districte d’Horta-Guinardó, al Barri de la Vall d’Hebron, al costat sud del Passeig del mateix nom.La proposta, aposta per la transformació de la zona afectada, per tal d’assolir el objectius descrits. Es pretén recuperar l’espai públic, per les persones, dotant a l’àmbit, de nous usos i activitats que permetin la dinamització del barri.

 

Com a punt de partida, s’analitzen les propostes d’urbanització de les zones d’espai públic urbanitzat a l’Avinguda de Can Marcet recentment, situats a l’est del nostre àmbit. Aquesta anàlisi, juntament amb la topografia del solar, ens porten a fer una proposta que faciliti la incorporació d’usos lúdics i descans, barrejats amb l’ampliació i millora de la zona verda, tot pensant en la necessitat d’introduir el factor de l’accessibilitat per totes les persones i adeqüació de les instal·lacions urbanes.

 

Amb la voluntat de minimitzar l’impacte sobre la topografia i evitar l’excessiu moviment de terres i la construcció de murs es proposa la implantació de 5 plataformes horitzontals en les que es desenvoluparan els diferents usos assignats segons les necessitats expressades pels veïns.  Cada una d’aquestes plataformes s’adaptarà a la topografia de forma que entre elles hi haurà un desnivell de entre 1,50 i 1,75 metres excepte a la situada al límit est, que es baixarà a 3,00 metres amb la finalitat de no treure vistes a la plataforma superior.

 

El desnivell entre plataformes s’absorbirà amb talussos verds, amb una pendent no superior a la proporció 1:3, per evitar haver de posar barreres de protecció i reforços dels talussos. La idea es que aquesta zona verda permeti l’adaptació de les plataformes als límits construïts i pavimentats i permetin la conservació de la major part de l’arbrat existent. La tipologia del Projecte, és una mirada minuciosa i detinguda a la topografia del lloc. Les corbes marquen un recorregut suggerent, que a la vegada intervenen en el moviment natural dels vianants.

 

Cada corba permet fer una parada i observar el parc des de diferents visuals i alçades, deixant entreveure clars de visibilitat paisatgística. Els recorreguts deixen entreveure un compàs lent o ràpid segons un vulgui. En algunes de les connexions entre els diferents elements, no són del tot intuïtives fins que et situes al davant. S’ha previst que gairebé un 50% de la superfície de l’àmbit es resolgui amb paviments tous i porosos que permetin la permeabilitat de l’aigua de pluja. El camins i accessos es ressolen amb formigó colorejat i la vorera es conservarà d’aglomerat asfàltic per tal de seguir amb el criteri de la zona.

 
Autors del Projecte: Miquel Payà • arquitecte
                                       Ivan Moraz • eng. tèc.

 

Versión para imprimir | Mapa del sitio
© PROENUR, Projectes d'Enginyeria i Urbanisme Payà & Moraz, S.L.P.